Vormen & soorten

Een inboedelverzekering dekt het verlies of beschadigd raken van de inboedel. Onder inboedel vallen alle roerende zaken die tot de particulieren huishouding behoren. Het betreft de huishouding van de verzekeringnemer en iedereen die duurzaam met hem samenwoont. Er zijn verschillende soorten inboedelverzekeringen.
De belangrijkste zijn:

 • Uitgebreid
 • Extra uitgebreid
 • Meeste uitgebreid ( ook wel genoemd “all-risk” of “van buiten komend onheil”)

De uitgebreide inboedelverzekering biedt dekking tegen:

 • Brand
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Storm
 • Waterschade
 • Olie, rook en roet
 • Diefstal en vandalisme
 • Rellen, relletjes en opstootjes
 • Aanrijding een aanvaring
 • Waterschade door breuk aquarium
 • Waterschade door lekkend waterbed
 • Omvallen bomen, kranen en heistellingen
 • Onvoorzien springen van waterleidingen door vorst
 • Beroving, diefstal en afpersing met geweld
 • Breuk van spiegels (geen hand spiegels).

De extra uitgebreide inboedelverzekering biedt de volgende aanvullende dekkingen:

 • Schroei-, zeng- en smeltschade
 • Schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt
 • Schade aan inhoud van koelkasten en diepvriezer t.g.v. het uitvallen van de stroom
 • Hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in waterleiding op te sporen
 • Vandalisme aan en diefstal ( of poging daartoe) van tuinmeubilair, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed dat zich in de tuin of op het balkon van de woning bevindt.

De meest uitgebreide verzekering biedt dekking tegen elk van buitenkomend onheil. Ieder plotseling en onvoorzien onheil is daarmee in principe gedekt. De polis kent echter veel uitzonderingen. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door huisdieren is vaak uitgesloten.

Wat is nog meer gedekt?
Inboedelverzekeringen kennen een aanvullende dekking voor kosten die samenhangen met het afwikkelen van de schade.
De kosten die onder de aanvullende dekking vallen, worden vergoed boven de verzekerde som. Het gaat om:

 • Bereddingskosten, dat zijn kosten die gemaakt worden om de schade te beperken
 • Expertisekosten.

Bovenop de verzekerde som, maar tot maximaal 10 % van de verzekerde som is gedekt:

 • Opruimingskosten
 • Extra hotel- en pensionkosten
 • De kosten van een tijdelijke opslag en vervoer van de inboedel
 • Schade aan betimmeringen, metsel-, wit-, behang- en schilderwerk alsmede aan andere zaken die door de huurder zijn aangebracht
 • Soms ook eigendommen van derden. Mits de verzekerde som toereikend is en de verzekering van de derde deze niet vergoedt.

Niet gedekt
De volgende gebeurtenissen zijn niet gedekt:

 • Aardbevingen
 • Overstromingen
 • Molest (oorlog, opstanden)
 • Atoomkernreacties
 • De dekking diefstal van geld en geldswaardig papier is altijd beperkt

Kostbaarheden
Onder de inboedel kunnen zich kostbare zaken bevinden. Bijvoorbeeld:

 • Antiek
 • Schilderijen
 • Kunstvoorwerpen
 • Verzamelingen
 • (lijf) sierarden
 • audiovisuele apparatuur. Onder audiovisuele apparatuur wordt verstaan: alle beeld-, geluids-. Ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, cd/dvd-spelers, televisietoestellen, video/dvdcamera’s en –recorders en alle soorten computerapparatuur. Alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur, hulpmiddelen, informatiedragers, cd’s, dvd’s, boxen etc.

Bij de meeste verzekeraars vallen kostbaarheden, mits de waarde niet een te hoog percentage van de inboedel uitmaakt, gewoon onder de inboedelverzekering. Lijfsieraden zijn in geval van diefstal veelal echter tot maximaal €2.500 gedekt. Veel verzekeraars hanteren in de grote steden en maximum voor diefstal van audiovisuele apparatuur. Bij enkele verzekeraars geldt voor het hele land een maximum. Voor kostbaarheden kunt u ook een kostbaarhedenverzekering sluiten. De dekking daarvan ruimer is dan een inboedelverzekering. Zo is diefstal buitenshuis ook gedekt.

Glasdekking

Het is mogelijk om glas op de inboedelverzekering mee te verzekeren. Het is voor huiseigenaren veelal voordeliger om glas mee te verzekeren op de opstalverzekering of een losse glasverzekering te sluiten.