De basisverzekering in het kort

Wat is de basisverzekering?

Er is één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Dit betekent dat mensen niet langer particulier of ziekenfonds verzekerd zijn. Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren. Verzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Er geldt geen acceptatieplicht voor de aanvullende verzekeringen.

Voor wie geldt de basis verzekering?

Elke burger (AWBZ-verzekerde) is wettelijk verplicht om zich te verzekeren. Er zijn speciale regelingen voor degenen die in Nederland werken maar in het buitenland wonen en andersom. Twee groepen zijn niet verplicht om zich te verzekeren: militairen in werkelijke dienst en mensen die principiële bezwaren hebben tegen verzekeringen (gemoedsbezwaarden).

Wat dekt de basisverzekering?

De overheid heeft een wettelijk standaardpakket samengesteld. Met het basispakket bent u verzekerd voor:
Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen.
Ziekenhuisverblijf
Tandheelkundige zorg ( tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kustgebit)
Hulpmiddelen
Geneesmiddelen
Kraamzorg
Ziekenvervoer ( ambulance en zittend vervoer)
Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
Een uitgebreide beschrijving staat in het besluit van Ministerie van VWS.

Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor de behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen. Verzekeraars zijn vrij in het samenstellen van deze aanvullende verzekeringen. In tegenstelling tot de basisverzekering zijn verzekeraars niet verplicht u te accepteren voor aanvullende verzekering.

Verschillende soorten polissen
De zorgverzekeraar kan in principe voor de basisverzekering verschillende polissen aanbieden:

Naturapolis
De zorgverzekeraar sluit voor zijn verzekerden voldoende contracten met zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen) om u de verzekerde zorg te leveren. De zorgverzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder. U kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar voor deze polisvorm een contract heeft gesloten. Wilt u toch naar een zorgaanbieder waar uw zorgverzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Restitutiepolis
Hierbij kunt u zelf uw zorgaanbieders kiezen, maar moet u in principe de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat u de kosten door uw zorgverzekeraar vergoedt krijgt. De zorgverzekeraar en de zorgaanbieder kunnen wel afspreken dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt.

Mixpolis
Sommige onderdelen worden in natura vergoed en anderen op basis van kosten.

Ook als u kiest voor een Naturapolis dan blijft u vrij in de keuze van uw zorgverlener. Wordt de zorg afgenomen bij een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar geen afspraken heeft, dan betaalt de verzekeraar een vergoeding van de kosten. De verzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de vergoeding. De vergoeding kan lager uitvallen dan de daadwerkelijke kosten. De vergoeding mag niet zo laag zijn dat daardoor het vrije verkeer van diensten wordt belemmerd.
Ook als u kiest voor een Restitutiepolis verzekeraar werken met gecontracteerde zorg. Gaat u vervolgens naar een niet gecontracteerde zorgverlener dan ontvangt u een marktconforme vergoeding. Deze vergoeding kan lager zijn dan hetgeen u betaald heeft.

Welke keuzes zijn er?
U bepaalt zelf bij welke zorgverzekeraar u zich verzekert. U kunt uw keuze baseren op:

De hoogte van de nominale premie. Niet alle verzekeraars vragen dezelfde premie.
De verschillen in dekking en premie van de aanvullende verzekeringen.
De manier waarop de zorgverzekeraar de verzekering uitvoert. Op basis van vergoeding van gecontracteerde zorg op natura basis of op basis van restitutie ( het vergoeden van de kosten).
Het eigen risico.

Hoeveel bedraagt de premie?
Alle verzekerden van 18 jaar en ouder betalen een nominale premie. De gemiddelde premie voor een naturapolis bedraagt 1050 euro per jaar per volwassen verzekerde. De restitutiepolis komt enkele tientallen euro’s duurder uit. Kinderen onder de 18 hoeven geen premie te betalen voor het basispakket. Bij diverse verzekeraars zijn kinderen ook voor de aanvullende verzekeringen gratis meeverzekerd. Lagere inkomens krijgen een inkomenscompensatie via de zorgtoeslag.

Naast de nominale premie wordt bij elke verzekeringsplichtige een inkomensgerelateerde bijdrage geheven van 6,5%. De werkgever of uitkeringsinstantie houdt de verschuldigde bijdrage in op uw loon of uitkering en draagt deze af aan de Belastingdienst. Uw werkgever of uitkeringsinstantie ( op enkele uitzonderingen na) dient het bedrag van de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage volledig aan u te vergoeden. De vergoeding van de werkgever wordt als loon aangemerkt. Over dat loon is loonbelasting verschuldigd.

Verzekerden ouder dan 65 jaar ( en mensen zonder werkgever) betalen de inkomensgerelateerde bijdrage zelf. De kosten zullen via verschillende maatregelen gecompenseerd worden.

Begrippen

Acceptatieplicht

Acceptatieplicht is de wettelijke plicht van alle zorgverzekeraars om iedereen tegen dezelfde voorwaarden te accepteren voor het basispakket, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheid. Als u een zorgverzekering wilt afsluiten bij één van de verzekeraars die in uw provincie zorgverzekeringen aanbiedt, moet die zorgverzekeraar u dus accepteren tegen dezelfde voorwaarden als ieder ander.

Assurantiebelasting

Belasting op verzekeringen (7%), met uitzondering van medische verzekeringen.

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Basispakket

De zorgverzekering dekt een basispakket met noodzakelijke zorg dat is vastgesteld in de Zorgverzekeringwet. Het basispakket komt in grote lijnen overeen met de oude ziekenfondsverzekering en de meeste particuliere verzekeringen en geeft recht op geneeskundige zorg, mondzorg tot 18 jaar, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorgen vervoer in verband van het ontvagen van zorg. Geneeskundige zorg omvat o.a. de zorg die wordt verleend door een verloskundige, huisarts of specialist. De precieze invulling van het pakket is onder andere afhankelijk van de variant die u kiest, bijvoorbeeld of u wel of geen gebruik maakt van vooraf gecontracteerde zorgaanbieders en staat beschreven in de polis van uw zorgverzekering.

Basisverzekering

Basisverzekering is een synoniem van de nieuwe zorgverzekering.

Collectief contract

Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep ( bijvoorbeeld werknemers van een bedrijf of leden van een organisatie). De overeenkomst wordt afgesloten tussen een zorgverzekeraar en een (rechts) persoon die optreedt uit naam van die groep. Vanwege de kostenvoordelen die een groepsgewijze verzekering kan hebben mag de verzekeraar de deelnemers een korting op de premie aanbieden. Deze korting mag niet meer dan 10% zijn van een vergelijkbare individuele polis.

College zorgverzekeringen

College zorgverzekeringen bewaakt de uitvoering van de zorgverzekering. Het College Zorgverzekeringen kan hiervoor zorgverzekeraars richtlijnen geven, de overheid adviseren en boetes opleggen aan verzekeringsplichtigen die zich niet verzekeren. Tevens bewaakt het College Zorgverzekeringen de afstemming tussen ZVW en AWBZ.

CTG

College tarieven gezondheidszorg

DBC

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Het is de naam voor het totale behandeltraject dat u in een ziekenhuis doorloopt wanneer u bijvoorbeeld een blinde darm operatie ondergaat of uw heupgewricht wordt vervangen. In een DBC zitten alle kosten van de behandeling van consult, foto’s en laboratorium onderzoeken tot en met de operatie en de verpleging daarna. Doordat alle ziekenhuizen op basis van dit systeem werken krijgt u ( en uw verzekeraar) beter inzicht in de prijzen en prestaties van ziekenhuizen. Dat vergroot het prijsbewustzijn, de doelmatigheid en de mogelijkheid om ziekenhuizen op basis van prijs en kwaliteit met elkaar te vergelijken. Dit draagt bij aan de marktwerking. Tevens komt door deze wijze van berekenen het behandeltraject wat u als patiënt doorloopt centraal te staan. Het DBC-systeem is op 1 januari 2005 in werking getreden voor de ziekenhuiszorg.

Direct writer
Een verzekeraar die rechtsstreek met de consument verzekeringen afsluit en schades regelt.

Drempelinkomen
Het drempelinkomen is een term die gebruikt wordt voor de bepaling van de zorgtoeslag. De hoogte van het drempelinkomen is gelijk aan het (belastbaar) minimum loon inclusief vakantiegeld. Het drempelinkomen wordt ook gebruikt om de normpremie voor alleenstaanden te bepalen. De normpremie voor alleenstaanden wordt bepaald op basis van 3,5% van het inkomen tot het drempelinkomen en 5 % van het eventuele inkomen dat daarboven wordt verdiend.

Eigen risico
Het deel van de kosten van het basispakket dat u voor eigen rekening neemt. In ruil hiervoor krijgt u een korting op de premie. In de Zorgverzekeringwet kunt u kiezen voor: geen eigen risico, of een eigen risico van 100 tot maximaal 500 euro (telkens in treden van 100euro). De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van de premiekorting bij de verschillende hoogtes van het eigen risico. Die korting kan ook afhangen van de duur van de verzekering.

Gecontracteerde zorg
Gecontracteerde zorg is zorg waarvoor een zorgverzekeraars voor zijn verzekerden een contract heeft gesloten met zorgaanbieders. In zo’n contract zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de prijs en/of omvang van de zorg.

Gemoedsbezwaarden
U bent gemoedsbezwaarde wanneer u op grond van uw geloof of levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren tegen het sluiten van een zorgverzekering hebt. U bent dan volgens de Zorgverzekeringswet niet verzekeringsplichtig. U betaalt als gemoedsbezwaarde wel een bijdragevervangende belasting ter hoogte van de inkomensafhankelijke premie van verzekeringsplichtigen met een vergelijkbaar inkomen.

GVS
Geneesmiddelen vergoeding systeem.

Inkomensafhankelijke bijdrage
In de Zorgverzekeringswet staat dat alle verzekerden van 18 jaar en ouder met een inkomen, een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd zijn voor hun zorgverzekering. Deze bijdrage bedraagt 6,5% van het ‘bijdrage inkomen’. (Het bijdrage inkomen bestaat uit belastbaar loon, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming en bepaalde periodieke uitkeringen). De inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden over uw inkomen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om deze bijdrage te vergoeden. Personen zonder inkomen betalen geen inkomensafhankelijke bijdrage, zij beschikken niet over een “bijdrage inkomen”. Gepensioneerden en mensen met een AOW-uitkering betalen een bijdrage van 4,4% over hun inkomen. Naast de inkomensafhankelijke bijdrage betaalt de verzekerde voor zijn zorgverzekering een nominale premie.

Intermediairverzekeraar
Een verzekeraar die werkt met tussenkomst van tussenpersonen.

Keuzevrijheid
Keuzevrijheid is de mate waarin u zelf kunt kiezen voor de manier waarop u tegen ziektekosten verzekerd wilt zijn. De belangrijkste keuze-elementen in de zorgverzekering zijn:

De verzekeraar
De nominale premie
De manier waarop zorgverzekering wordt aangeboden (natura/restitutie)
Het eigen risico ( 100 tot maximaal 500 euro)

Kinderen
Kinderen zijn personen onder de 18 jaar. In de Zorgverzekeringswet zijn kinderen wel verplicht verzekerd, maar betalen zij geen premie voor het basispakket. Sommige verzekeraars vragen wel een premie voor aanvullende pakketten voor kinderen. Degene die het gezag uitoefent, meestal een ouder, moet daarvoor zorgen dat het kind is verzekerd.

MOOZ 
Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden.

Naturaverzekering
Een naturaverzekering is een verzekering waarbij u aanspraak heeft op zorg, in plaats van op een vergoeding van uw gemaakte zorgkosten (restitutieverzekering). Bij een naturaverzekering geeft de verzekeraar aan naar welke zorgaanbieder ( bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) u moet gaan. Met deze aanbieders heeft de verzekeraar een contract gesloten. De Zorgverzekeringswet laat u de keuze of u zich wilt verzekeren in de vorm van een naturaverzekering of een restitutieverzekering.

Niet-gecontracteerde zorg
In geval van niet-gecontracteerde zorg heeft de verzekeraar geen contracten gesloten met zorgaanbieders. U kunt daardoor zelf bepalen naar bijvoorbeeld welk ziekenhuis of apotheek u gaat. De rekening die u na afloop krijgt kunt u indienen bij uw verzekeraar.

No-claim teruggaveregeling
De no-claim teruggaveregeling is op 1 januari 2005 ingevoerd en blijft onder de nieuwe zorgverzekering bestaan. U kunt maximaal 255 euro terugkrijgen als u geen zorgkosten maakt. Maakt u zorgkosten, maar minder dan 255 euro, dan krijgt u het overgebleven deel van het no-claimbedrag na afloop van het verzekeringsjaar terug. Bezoeken aan de huisarts, de zorg voor kinderen onder de 18 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor de no-claim.

Nominale premie
De nominale premie is een vast bedrag dat u zelf periodiek voor uw verzekering betaalt. Deze nominale premie is niet afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd of gezondheid. Voor de zorgverzekering betaalt iedereen die ouders is dan 18 jaar een nominale premie. In de Zorgverzekeringswet zal de nominale premie per verzekeraar verschillen en naar verwachting tussen de  1000 en 1100 euro per jaar bedragen. Afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke situatie kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vorm van een zorgtoeslag om een te grote daling van uw koopkracht te compenseren.

Polis
De polis is de akte die u krijgt van de verzekeraar en waarin de met u gesloten zorgverzekering is vastgelegd.

Preferred provider polis
Een preferred provider polis is een polis waarin is vastgelegd dat een zorgverzekeraar alleen de zorg vergoedt van het ziekenhuis of de specialist die voorkeursleverancier ( preferred provider) is van die zorgverzekeraar.

Premie
De nominale premie voor de zorgverzekering is het bedrag dat de verzekerde zelf rechtstreeks betaalt aan de zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt naar verwachting 6,5% van uw inkomen en wordt door de Belastingdienst op uw inkomen ingehouden. Uw werkgever is wettelijk verplicht bijdrage te vergoeden.

Premiedifferentiatie (verbod op)
Premiedifferentiatie betekent letterlijk: verschillen in premie. In de Zorgverzekeringswet mogen zorgverzekeraars voor dezelfde verzekering geen verschillende premies heffen op grond van bijvoorbeeld uw leeftijd, ras, seksuele geaardheid, afkomst, achtergrond, geslacht of gezondheidsrisico.

Premiekorting 
Premiekorting mogen door uw zorgverzekeraar aan u worden aangeboden bij collectieve contracten. Maar de premiekorting bij collectieve contracten mag alleen gekoppeld zijn aan het aantal deelnemers (en niet aan de  leeftijd of het gezondheidsrisico van de deelnemer). De premiekorting mag maximaal 10% zijn van de nominale premie voor een vergelijkbare individuele verzekering.

Premierestitutie
Premieteruggaven.

Prolife-polis
Een modelovereenkomst waarin bepaalde zorg die om ethische of levensbeschouwelijke redenen als controversieel wordt beschouwd buiten de dekking van het basispakket blijft. Het gaat daarbij dan om abortus provocatus (uitgezonderd de vitale indicatie), opzettelijk levensbeëindigend handelen, kunstmatige voortplantingstechnieken waarbij embryo’s in vitro tot stand worden gebracht en/of waarbij geslachtscellen van anderen dan de partner worden gebruikt,
geslachtsveranderende ingrepen en genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn. U betaalt voor een prolife polis dezelfde premie als voor een modelovereenkomst waarbij deze zorg niet buiten beschouwing wordt gelaten.

Restitutieverzekering
Een restitutieverzekering is een verzekering waar u op basis van originele nota’s de gemaakte ziektekosten geheel of gedeeltelijk krijgt vergoed ( na aftrek van het eventuele bedrag van het risico). Dit in tegenstelling tot een naturaverzkering waarbij u wettelijk aanspraak heeft op zorg. In de nieuwe zorgverzekering kunt u kiezen voor een naturaverzekering of restitutieverzekering.

Risicoselectie
Risicoselectie, het selecteren van verzekerden op grond van mogelijke risicofactoren, is in de Zorgverzekering niet toegestaan. De wet kent een acceptatieplicht. Dat betekend dat zorgverzekeraars wettelijk verplicht zijn om u te accepteren mits u woont in het werkgebied van de zorgverzekeraar. Ze mogen u op grond van uw leeftijd, geslacht of ziekterisico niet weigeren. Ook mogen zij geen premiedifferentiatie toepassen op één van die gronden.

Standaardpremie
Dit is het gemiddelde van de premies van de zorgverzekeringswet zoals ze zich in de markt voordoen. De standaardpremie wordt vergeleken met de normpremie die voor elk individu verschillend kan zijn. Is de standaardpremie hoger dan de normpremie dan krijgt de verzekerde het verschil in de vorm van een zorgtoeslag als de Belastingdienst terug.

Tussenpersoon
Bemiddelaar tussen consument en verzekeringsmaatschappij.

Verzekeraar
Verzekeraar of zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is degene die de zorgverzekering uitvoert.

Verzekeringsplicht
U hebt verzekeringsplicht. Vanaf 1 januari 2006 bent u, net als elke Nederlander, verplicht een zorgverzekering af te sluiten. U krijgt een boete als u na 1 mei nog geen zorgverzekering heeft afgesloten en u moet dan met terugwerkende kracht alsnog de premie vanaf 1 januari 2006 betalen.

Werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage is de verplichte vergoeding die u ontvangt van de werkgever of uitkeringsinstantie voor de inkomensafhankelijke bijdrage.

Wet op de zorgtoeslag
De Wet op de zorgtoeslag regelt een (mogelijk) recht op financiële tegemoetkoming wanneer u een laag inkomen hebt. Zie ook zorgtoeslag. Het is de bedoeling dat de Wet op de zorgtoeslag samen met de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 in werking treedt.

Wettelijke aanspraak
Wettelijke aanspraak is het recht dat u heeft op zorg. In de Zorgverzekeringswet zijn die aanspraken wettelijk vastgelegd in een basispakket. U kunt daarbinnen kiezen voor een aanspraak op directe zorg of een vergoeding van de kosten van uw zorg (respectievelijk: naturaverzekering en restitutieverzekering). Ook kunt u kiezen voor een eigen risico. Uw uiteindelijke keuze en daarmee uw aanspraak is vastgelegd in de overeenkomsten tussen u en uw zorgverzekeraar (de polis).

WTG
Wet tarieven gezondheidszorg.

Zorgpakket
De zorgverzekering dekt een basispakket met noodzakelijke zorg dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Het basispakket komt in grote lijnen overeen met de oude ziekenfondsverzekering en de meeste particuliere verzekeringen en geeft recht op geneeskundige zorg, mondzorg tot 18 jaar, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg en vervoer in verband van het ontvangen van zorg. Geneeskundige zorg omvat o.a. de zorg die wordt verleend door een verloskundige, huisarts of specialist. Nieuw in het basispakket is de kortdurende ( minder dan een jaar) geestelijke gezondheidszorg, die wordt overgeheveld uit de AWBZ. De precieze invulling van het pakket is onder andere afhankelijk van de variant die u kiest, bijvoorbeeld of u wel of geen gebruik maakt van vooraf gecontracteerde zorgaanbieders en staat beschreven in de polis van uw verzekering.

Zorgplicht
De zorgplicht is de plicht die de zorgverzekeraar heeft om te zorgen dat zijn verzekerden toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben.

Zorgstelsel
Het zorgstelsel is het geheel van wetten en regels waarmee de overheid de gezondheidszorg beïnvloedt.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst om de kosten van de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Of u zorgtoeslag ontvangt, en zo ja, hoeveel is afhankelijk van:
Uw gezinssituatie
De hoogte van uw inkomen
Of u alleenstaand ben of deel uitmaakt van een huishouden
De Belastingdienst zorgt voor de uitkering van de zorgtoeslag

Zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar is degene die de zorgverzekering uitvoert.

Zorgverzekering
De zorgverzekering is de verzekering voor geneeskundige zorg die u verplicht bent af te sluiten volgende de Zorgverzekeringswet.

Zorgverzekeringswet
De wet die u verplicht zich te verzekeren voor geneeskundige zorg. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier loonbelasting betaalt voor deze zorg verzekerd is. De regering wil de wet op 1 januari 2006 in werking laten treden.

Tips

Eigen risico
Als u weinig medische kosten verwacht te maken, kunt u sparen door een eigen risico te kiezen. De korting kan oplopen tot 250 euro bij een eigen risico van 500 euro. Het eigen risico geldt per persoon.

Opzegging
De opzegging dient schriftelijk te geschieden, bij voorkeur aangetekend.

Vakantie
Informeer voor u op reis gaat hoe u in het buitenland tegen ziektekosten verzekerd bent. En hoeveel er uitbetaald wordt als u medische kosten maakt. Niet alle polissen vergoeden de werkelijke kosten. U kunt zich daarvoor eventueel bijverzekeren door de rubriek medische kosten op een reisverzekering mee te verzekeren. De medische kosten in sommige landen (bijv. Verenigde Staten) zijn veel hoger dan in Nederland. Als u maar een dergelijke bestemming reist is het belangrijk dat de medische kosten op de reisverzekering meeverzekerd worden. En dat deze verzekering de werkelijke kosten dekt.

Wachtlijst
Als u op een wachtlijst bij een ziekenhuis of specialist geplaatst wordt, vraag uw verzekeraar dan te bemiddelen. Veel verzekeraars zijn daarop ingesteld.

Collectieve verzekering
Kunt u zich via uw werkgever collectief verzekeren, dan is dat zeker de moeite waard om te overwegen. Vaak gelden er lagere tarieven. Bovendien betaalt de werkgever soms ook een deel van de premie. Een collectieve verzekering hoeft echter niet altijd de meeste voordelige of kwalitatief aantrekkelijkste verzekering te zijn. We raden u daarom aan om toch altijd een vergelijking te maken.

Zorgtoeslag
Controleer of u in aanmerking komt voor de zorgtoeslag. U heeft recht op de zorgtoeslag als u alleenstaande ben en uw toetsingsinkomen is minder dan 25.000 euro bruto. Vormt u met anderen een huishouden dan mag uw toetsingsinkomen afgerond maximaal 40.000 euro bedragen.

Zorgtoeslag valt waarschijnlijk lager uit
Waarschijnlijk valt de zorgtoeslag lager uit dan de uitkomst van de berekening op http://www.toeslagen.nl/. De reden is dat de definitieve zorgtoeslag volgende jaar wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde premie. Doordat de gemiddelde premie lager uitvalt, zal de zorgtoeslag waarschijnlijk lager zijn.

Vrije keuze zorgverlener
Wilt u zelf uw zorgverlener kiezen en ervan verzekerd zijn dat u alle kosten vergoed krijgt? Kiest u dan voor een restitutiepolis zonder gecontracteerde zorg. Let op. Er zijn zowel restitutiepolissen met als zonder gecontracteerde zorg. Bij een naturapolis is er altijd sprake van gecontracteerde zorg.

Elk gezinslid zijn eigen polis
Elke verzekerde kan zijn eigen verzekering kiezen. U hoeft dus niet allemaal bij de dezelfde verzekeraar of op dezelfde polis verzekerd te zijn. Voor elk gezinslid kunt u de optimale verzekering en eigen risico uitkiezen. Dat kan handig zijn als één gezinslid meer gebruik denkt te maken van zorg dan een andere gezinslid.

Vergeleken verzekeraars
Verzekeringssite vergelijkt alle zorgverzekeraars. Hieronder ziet u een lijst met alle vergelekenverzekeraars.

AEGON
Agis
Allianz
Amersfoortse
AnderZorg
Avéro Achmea
Azivo
Confior
CZ
De Friesland Zorgverzekeraar
Delta Lloyd
Delta Lloyd ( met korting)
Diavitaal
DSW
DVZ
FBTO
Fortis ASR
Goudse verzekeringen
Groene Land Achmea
Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (IZA)
Menzis zorg en inkomen
Nationale Nederlanden
OHRA
ONVZ
OZ
OZF
Pro Life
PWZ
Salland Verzekeringen
SR-Zorgverzekeraar
Trias
Unive verzekeringen
VGZ
Zilveren Kruis Achmea
Zorg en Zekerheid

Organisaties

Veel organisaties houden zich met ziektekostenverzekeringen bezig. Enkele vooral niet-commerciële organisaties treft u hieronder aan.

Adresgegevens zorgverzekeraars

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM is toezichthouder op het gedrag van en de informatieverstrekking door alle partijen op de financiële markten in Nederland: verzekeren.
sparen, lenen en beleggen.

info@afm.nl
Postbus 11723, 1001 GS
Amsterdam
Tel. (020) 5535200
Fax (020) 6206649

College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o.
Het College tarieven gezondheidszorg/zorgautoriteit in oprichting (CTG/Zaio) is een zelfstandig bestuursorgaan dat de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) uitvoert.

info@ctg-zaio.nl
Postbus 3017, 3502 GA
Utrecht
Tel. (030)-2968111
Fax (030)-2968296

College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
Het College is verantwoordelijk voor het sturing en financiering van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

info@cvz.nl
Postbus 320, 1110 AH
Diemen
Tel. (020)-7978555
Fax (020)-7978500

Consumentenbond
klantensercice@consumentenbond.nl
Postbus 1000, 2500 BA
Den Haag
Tel. (070)-4454545
Fax (070)-4454596

De Nederlandse Bank (DNB)
De Nederlandse Bank houdt toezicht op de in Nederland werkzame Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Doel van DNB is om te waarborgen dat verzekeraars en pensioenfondsen ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Postbus 98, 1000 AB
Amsterdam
Tel. (020)-5249111
Fax (020)-5242500

NBVA
Vereniging van onafhankelijk financiële en assurantieadviseurs.

info@nbva.nl
Postbus 6152, 4000 HD
Tiel
Tel. (0344)-620200
Fax (0344)-617928

NVA
Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners.

info@nva.nl
Postbus 235, 3800 AE
Amersfoort
Tel. (033)-4643464
Fax (033)-4622075

Polisvoorwaarden Online
Polisvoorwaarden Online is een compleet overzicht op internet van de polisvoorwaarden van de meeste Nederlandse verzekeraars. De site is gelanceerd door APD Business Services in samenwerking met Moneyview.

informatie@adp.nl
Tel. 0900-2255229

SKGZ
De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen is onafhankelijk en  heeft als doel het (helpen) oplossen van problemen tussen verzekerden en zorgverzekeraars door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen of de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Postbus  291, 3700 AG
Zeist
Tel.(030)-6988360
Fax.(030)-6988399

Stichting Klachteninstituut verzekeringen (SKV)
Het Klachteninstituut Verzekeringen bemiddelt bij klachten over verzekeringen, verzekeraars en assurantietussenpersonen. De Ombudsman en de Raad van Toezicht Verzekeringen maken deel uit van het Klachteninstituut.

info@klachteninstituut.nl
Postbus 93560,2509 AN
Den Haag
Tel.(070)-3338999
Fax (070)-3338900

Verbond van Verzekeraars
Dit is een vereniging die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de particuliere verzekeraars in Nederland.

info@verzekeraars.nl
Postbus 93450,2509 AL
Den Haag
Tel.(070)-3338500
Fax.(070)-3338510

Zorgverzekeraars Nederland
Bij deze organisatie zijn alle zorgverzekeraars in Nederland aangesloten.

info@zn.nl
Postbus 520, 3700 AM
Zeist
Tel.(030)-6988911
Fax.(030)-6988333

Europese Zorgpas (EHIC)
In onderstaand overzicht staan de telefoonnummers en links naar websites van verzekeraars voor het gratis aanvragen van de Europese Zorgpas. Niet alle verzekeraars hebben informatie over de pas op hun site staan. Voor enkele verzekeraars kan de kaart aangevraagd worden via EHIC.

Website verzekeraar   Telefoon                      Aanvragen via EHIC
AEGON                       (070) 3443210
Agis                          (0900) 8685            EHIC
Allianz                       (030) 6396311
Amersfoortse              (033) 4642911
AnderZorg                  (050) 5234951
Avéro Achmea            (0800) 23528376
Azivo                         (070) 4402400
Confior                      (010) 2706400
CZ                            (0800) 0195            EHIC
De Friesland Zorgverzekeraar  (058) 2913131   EHIC
Delta Lloyd                (070) 3100888
DSW                         (010) 2466466          EHIC
DVZ                          (071) 3652802
FBTO                        (058) 2345550
Fortis ASR                 (030) 2579111           EHIC
Goudse verzekeringen   (0800) 2356666      EHIC
Groene Land  Achmea   (0900) 8460
Instituut Zorgverzekering   (030) 6096601   Niet van toepassing, nationale
Ambtenaren Nederland (IZA)
pas is tevens Europese pas
IZZ                                (0900) 0274
Menzis                           (050) 5233333
Nationale Nederlanden    (010) 5130303
Nedasco                        (033) 4670800   Niet van toepassing, nationale
pas is tevens Europese pas
OHRA                           (026) 4004040
ONVZ                            (030) 6396222
OZ                               (076) 5243500   EHIC
OZF                             (074) 7890789   Niet van toepassing, nationale
Pas is tevens Europese pas
PNO                             (035)6259240   Niet van toepassing, nationale
Pas is tevens Europese pas
Pro Life                        (033) 4228188
PWZ Achmea                 (0900) 8470
Salland Verzekeringen   (0570) 687300   Niet van toepassing, nationale
Pas is tevens Europese pas
SIZ                              (015) 2511611
SR-Zorgverzekeraar       (010)2043500      EHIC
Trias                            (0800) 0225957   EHIC
Turien                          (072) 5181240     Niet van toepassing, nationale
Pas is tevens Europese pas
Univé verzekeringen      (072) 5277595     EHIC
VGZ                             (0900) 8490
Zilveren Kruis Achmea    (0900) 9674
Zorg en Zekerheid         (071) 5825825